Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie”: prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.