Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawy.

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Formularz oferty

Formularz rzeczowo-cenowy

Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego

Wzór informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

ID postępowania