Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie ogłasza konkurs dla uczniów szkoły podstawowej na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

  1. Cele konkursu
  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży
  • Przekaz wartości i tradycji ludowej
  • Promocja dorobku kulturowego

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach:

I kategoria: uczniowie klas I – III

II kategoria: uczniowie klas IV – VIII

  1. Warunki udziału:
  • Praca  indywidualna;
  • Zgłoszenie palmy do konkursu w terminie do 8 kwietnia 2022 r. do Pani Elżbiety Idec i Pana Jerzego Babraja. Rada Rodziców ufunduje atrakcyjne nagrody za wykonane „Palmy Wielkanocne”.