Dla absolwentów szkół podstawowych

Pobierz dokument – rekrutacja do LO

Pobierz dokument – podanie do LO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STANISŁAWA BĄKA W GRĘBOWIE
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2022 – 2023

Ósmoklasisto, rozumiemy, że stoisz obecnie przed bardzo trudnym wyborem i dlatego postanowiliśmy Ci w tym nieco pomóc. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy materiały reklamowe, które zawierają najistotniejsze informacje o naszej szkole i jej ofercie edukacyjnej.

Szczegółowe kryteria rekrutacji.

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

– z języka polskiego (wynik egzaminu x 0,35 – max 35 pkt.)
– z matematyki (wynik egzaminu x 0,35 – max 35 pkt.)
– z języka obcego na poziomie podstawowym (wynik egzaminu x 0,30 – max 30 pkt.)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki z egzaminu wynosi 100.

 1. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego (najwyższa ocena spośród języków obcych nowożytnych ujętych na świadectwie jako obowiązkowe) oraz z dwóch przedmiotów spośród następujących: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Tabela przeliczania ocen na punkty:
 2. celujący 18 punktów
  2. bardzo dobry 17 punktów
  3. dobry 14 punktów
  4. dostateczny 8 punktów
  5. dopuszczający 2 punkty

Ponadto przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają również:

 1. Szczególne osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej – maksymalnie 18 pkt.
 2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki na świadectwie wynosi 100.

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych do LO wynosi  200.

Warunki i tryb rekrutacji

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz.1394).
 • Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia na r. szk 2022/2023 na województwa podkarpackiego;
 • Statut szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie.

ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Proponujemy Wam rozszerzenia już w klasie pierwszej z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, natomiast od klasy drugiej do wyboru: fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia oraz wiedza
o społeczeństwie.

Korzystając z naszej oferty przedmiotów, które realizowane będą na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, zyskujecie gwarancję odniesienia sukcesu w ubieganiu się o przyjęcie na wymarzone studia.

Zapewniamy również fachową pomoc specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pedagog, logopeda, tyflopedagog, surdopedagog.

W skład zaplecza szkolnego wchodzą:

 • sale dydaktycznych, w tym specjalistyczne pracownie przedmiotowe: informatyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, fizyczne, humanistyczne;
 • gabinety: pedagoga, szkolnej pielęgniarki;
 • biblioteka z czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu;
 • 2 sale sportowe;
 • boisko sportowe na zewnątrz budynku szkolnego;
 • Szkoła prowadzi także przedmiotowe, językowe oraz sportowe pozalekcyjne koła zainteresowań.

Terminy rekrutacji

 1. Od 16.05.2022 do 24.06.2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W naszej szkole punkt rekrutacyjny mieści się w sekretariacie.

 1. Od 24.06.2022 do 14.07.2022

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej

 1. Od 25.06.2022 do 14.07.2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. 22.07.2022
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 1. Od 22.07.2022 do 28.07.2022
  Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, o ile nie zostały one już złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 1. 29.07.2022
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:

 • podanie wydrukowane w formie papierowej
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej;
 • dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
 • kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
 • ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;

 

ZAPRASZAMY!