W związku z kolejną falą pandemii i ogłoszeniem nauczania zdalnego w dniach od 20.12.2021r. do 09.01.2022 roku uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przekazano do użytkowania na czas nauki zdalnej laptopy.

            W/w laptopy  pozyskano od Gminy Grębów, która zakupu dokonała  w ramach realizacji  dwóch projektów pn.: ,,Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekty są  współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

            Dzięki otrzymanym laptopom  nauczyciele i uczniowie, w tym pochodzący z rodzin wielodzietnych, w których brakuje sprzętu mogą na bieżąco realizować nauczanie w trybie zdalnym.