I . KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. poz. 1000,

niniejszym  informuje się że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie- Krystyna Chmura, z siedzibą przy ul. Rynek 9, 39-410 Grębów.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kamila Rębisz : 531 379 760,

adres e-mail: iodo@grebow.com.pl.
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urząd Gminy w Grębowie (39-410 Grębów), ul. Rynek 1.

 1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 • promocji szkoły,
 • udziału w konkursach,
 • organizacji wycieczek,
 • ubezpieczenia,
 • działań opiekuńczych,
 • opieki medycznej,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenia nauczania indywidualnego,
 • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 • korzystania z dziennika elektronicznego,
 • kontaktów nauczyciel-rodzic,
 • rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;
 1. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
 • dyrektor/ wicedyrektor
 • pracownicy administracji szkolnej,
 • higienistka szkolna,
 • nauczyciele,
 • pedagog, psycholog
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • oraz uprawnione organy publiczne;
 1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. poz. 1000,

niniejszym  informuje się że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie- Krystyna Chmura,
  z siedzibą przy ul. Rynek 9, 39-410 Grębów.
 2. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą (do nadpisania – ok. 30 dni).
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Kamila Rębisz, e-mail: iodo@grebow.com.pl, tel.: 531 379 760.