Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie.

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2018

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników w formie PDF i WORD,EXEL, PowerPoint  nie są dostępne cyfrowo,
  • publikowane zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Hadryś, email: zsogrebow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 811 2816. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Baka mieści się przy ul. Rynek 9,  39-410 Grębów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka posiada dwa wejścia do budynku szkoły. Wejście główne do budynku szkoły zlokalizowane jest od ul. Rynek.  Przed drzwiami głównymi znajdują się pięciostopniowe schody bez dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu na parter wyznaczony pracownik może doprowadzić Klienta do miejsca docelowego.

Drugie wejście ogólnodostępne znajduje się od parkingu, które zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych.  Wejście prowadzi na parter nowej części budynku, który obejmuje szatnie, świetlicę, kuchnię, stołówkę, toalety, jedną sale lekcyjną i salę gimnastyczną.  W tej części istnieją trzy kondygnacje na które prowadzą dwuetapowe schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  Korytarz prowadzi do starej części szkoły i sali gimnastycznej. Pomiędzy tymi częściami występują dwustopniowe schody.

Stara część szkoły posiada dwie kondygnacje.  Na parterze znajduje się pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, trzy toalety, pomieszczenie biurowe, biblioteka i trzy sale lekcyjne. Na piętro prowadzą dwuetapowe schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajdują się sale lekcyjne.

Filialna Szkoła  Podstawowa w Zapoledniku mieści się  przy ul. Dolańskich 170,  39-410 Grębów.

Posiada jedno wejście do budynku szkoły, które znajduje się od ul. Dolańskich. Z wejścia na parter prowadzą pięciostopniowe schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, gdzie wyznaczony pracownik może doprowadzić Klienta do miejsca docelowego. Znajdują się trzy kondygnacje które prowadzą dwuetapowe schody, bez dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze znajduje się pokój nauczycielski, trzy toalety, stołówka i sale lekcyjne . Na piętro prowadzą dwuetapowe schody bez dostosowania dla niepełnosprawnych, gdzie znajdują się dwie toalety i sale lekcyjne. Na drugie piętro prowadzą dwuetapowe schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, znajdują się też sale lekcyjne.

Filia Szkoła Podstawowa, Przedszkole  mieści się w Jamnicy 135,  39-410 Grębów.

Posiada jedno wejście do budynku szkoły. Przed drzwiami głównymi znajdują się czterostopniowe schody bez dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest to budynek jednokondygnacyjny.  Na parterze znajduje się pokój nauczycielski, sale lekcyjne, sale do ćwiczeń,  kuchnia ze stołówką i dwie toalety. W budynkach nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Strona internetowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie na bieżąco będzie dostosowywana do wymagań prawnych tak, aby zwiększyć dostępność zasobów internetowych dla osób niepełnosprawnych

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

 

Raporty  z dostępności:

Przedszkole
Szkoła Filialna
Szkoła Podstawowa
Liceum Ogólnokształcące