im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Sierpień 2020

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania roku szkolnego 2020/21

Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.

  1. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci na świetlicę mogą wchodzić wejściem od boiska szkolnego do korytarza, nie wchodząc do świetlicy, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:

  • z osobą chorą na COVID-19,
  • z osobą będącą w izolacji,
  • z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

4. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń przebywa w maseczce do momentu zajęcia ustalonego mu miejsca w klasie.

5. Rodzice pozostawiają dziecko w domu w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C.

6. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.

10. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.

11. Wyposażają dzieci w maseczkę ochronną i przyłbicę.

Aplikacja ProteGO Safe

Pokonajmy razem koronawirusa – poznaj ProteGO Safe - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.pl

Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe – narzędzia pozwalającego na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikację na system Android można pobrać TUTAJ, natomiast na iOS TU.